Paltex cung cấp các dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực công nghệ may gồm: